top of page

"חוזקות" - השתלמות למדריכים במסגרות דיור ותעסוקה

אנשי צוות במסגרות דיור ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות, זקוקים לכלים מעשיים לניהול סיטואציות חברתיות ורגשיות בשגרת היומיום. מטרת התכנית "חוזקות" (קישור לתקציר התכנית) היא לאמן את הצוותים לנהל מצבים מאתגרים דרך זיהוי סיטואציות חברתיות ומצבים רגשיים טרם הפיכתם ל"אירוע" ושימוש בטכניקות להרגעה ולגיוס להשתתפות ועשייה. נלמד את הצוות להשתמש בכלים של צפייה וניתוח, נביא לקבוצה מקרים מייצגים לאימון ונלמד היבטים עיוניים, מעשיים ורפלקטיביים, לחוויית השתלמות מלאה ואפקטיבית. ההשתלמות כוללת 12-15 מפגשים ונמשכת שנה. דוגמה לתכנים הנלמדים: מענה להתפרצויות, שיח רפטטיבי, חוסר סבלנות, הבדלים בין הקשבה רגשית ושכלית, מענים להתנגדות, הימנעות ועוד.

נושאים בהדרכה

לצפייה בתכנית ההשתלמות (קישור לתקציר התכנית)

bottom of page