top of page

הרצאה - הנחייה חברתית במקהלה משולבת

נושאים בהדרכה

תכנית חברתית מלווה, כלים לניהול תקשורת, שיטות לתיווך סיטואציות חברתיות, הנגשה בעיצוב אוניברסלי.

bottom of page