top of page

הרצאה - פיתוח קול לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

פיתוח קול מסורתי מאמן את המשתתפים בהיבטים מקצועיים כמו טכניקה, גוון צליל, הרחבת מנעד וכדומה. בהרצאה נבחן את השפעת הלקות על היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית להצליח בלימודי פיתוח קול מסורתיים, נעסוק גם בהיבטים חברתיים כמו שילוב ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונציע חשיבה אלטרנטיבית הכוללת מסגרת פעילות, שיטות עבודה ותכנים מותאמים ללימודי פיתוח קול ושירת מקהלה לאנשים עם מוגבלות שכלית.

נושאים בהדרכה

יכולות למידה, יכולות ניהול, שימוש בזיכרון, קואורדינציה, עיוות מבני, טכניקות פיצוי, מיומנויות קצב ושמיעה, אימון שפתי, לימוד פרטני או קבוצתי ועוד.

bottom of page