top of page

מי המציא את השילוב

הכרת הרעיונות החברתיים בשילוב, חשובה לנו בשביל לתרגם ולהתאים את חוויות החיים לאנשים עם מוגבלות - למשל בפנאי, חינוך ותעסוקה. אינטראקציה אתם היא לא רק האפשרות שניתנת להם להשתתף בפעילות, היא צריכה לממש עבורם היבטים שונים בשוויון זכויות כמו: הצלחה, מימוש עצמי, היכרות טבעית, פוטנציאל לשינוי תפיסה ועוד. בהדרכה נלמד איך אפשר לדייק אינטראקציה עם אנשים עם מוגבלות ונעסוק בשאלות: מי המציא את השילוב לאנשים עם מוגבלות, מה הרפרנס לשילוב נכון, ובמה הוא שונה משילוב אנשים ללא מוגבלות. נכיר את העקרונות בשילוב שוויוני ונבחן את השפעת "הפער המובנה בשל הלקות", על התהליך לתרגום הזכויות של אנשים עם מוגבלות, לפרקטיקה בחיי היומיום.
ההרצאה מיועדת למנחים בתחומי השילוב ולצוותים מקצועיים בתחומי החינוך והחברה.

נושאים בהדרכה

היסטוריה של השילוב/ תפקיד המרכיב המוסדי והמרכיב האנושי/ לפני ואחרי אמנת האום בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות/ מה זה שילוב שוויוני/ הכלה, חוזקות והיכרות טבעית - יחסי גומלין

bottom of page