top of page

פיתוח קול לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

"פיתוח קול מסורתי מאמן את המשתתפים בהיבטים מקצועיים כמו טכניקה, גוון צליל, הרחבת מנעד וכדומה. בהרצאה נבחן את השפעת הלקות על היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית להצליח בלימודי פיתוח קול מסורתיים, נעסוק בהיבטים חברתיים ומקצועיים כגון: מטרת הלימוד, שיטות העבודה הנהוגות, שילוב חברתי, מיומנויות תקשורת ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונציע חשיבה אלטרנטיבית הכוללת מסגרת פעילות, שיטות עבודה ותכנים מותאמים ללימודי פיתוח קול ושירת מקהלה לאנשים עם מוגבלות שכלית. נתייחס גם למרכיבים הבאים: יכולות למידה, יכולות ניהול שימוש בזיכרון, קואורדינציה, עיוות מבני, טכניקות פיצוי, מיומנויות קצב ושמיעה, אימון שפתי, לימוד פרטני או קבוצתי ועוד.

נושאים בהדרכה

השפעת הלקות / תחום השירה ככלי לשילוב חברתי/ אימון שפתי ומיומנויות תקשורת/ מיומנויות מוסיקליות וניהול אצל אנשים עם מוגבלות שכלית/

bottom of page